Privacy Policy

A Heart4Work hecht groot belang aan uw privacy.

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

A Heart4Work hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot A Heart4Work, Tervuursesteenweg 72a, 3060 Bertem, gvanderwegen@aheart4work.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopij van identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan A Heart4Work, Tervuursesteenweg 72a, 3060 Bertem, gvanderwegen@aheart4work.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aansprakelijkheid

A Heart4Work of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

U heeft het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites via gvanderwegen@aheart4work.com.
A Heart4Work behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo’s en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan of u inschrijft voor een training, workshop of coaching traject, als u wilt inschrijven op onze nieuwsbrief “Loopbaan Essentials” of op onze blog of als u gebruikt maakt van andere diensten als deze beschikbaar worden gemaakt. Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is GDPR?

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegeven, die sinds 25 mei 2018 van kracht is in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

Om efficiënt met onze prospecten en klanten samen te kunnen werken en onze diensten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van deze prospecten en klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om u te contacteren, offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen. Alsook om afspraken met u te maken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail, telefonisch of schriftelijk. De legitieme basis van de verzamelde gegevens berust op ofwel expliciete toestemming, wettelijke basis en/of contractuele basis en werd verkregen door A Heart4Work en/of haar verbonden vennootschappen. Alle communicatie die digitaal gebeurt, gebeurd geëncrypteerd zodat uw gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?

De gegevens zoals vermeld in bovenstaande alinea worden door onze medewerkers in ons business applicaties opgenomen. Het is via deze applicaties dat wij alle communicatie uitsturen.

Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in onze business applicaties om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al uw gegevens aanpassen en/of verwijderen indien U dit wenst en wettelijk toegelaten is. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie.

Wie kan uw persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaand doel. Zijnde medewerkers van A Heart4Work, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers.

Wat zijn uw rechten? 

  • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. 
  • U mag hier verbeteringen voor aanvragen 
  • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen 
  • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen 

Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?

Wij hebben bij een datalek, waarbij uw gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de wettelijke termijn, gratis op elk verzoek van de klant of prospect te reageren m.b.t. de persoonsgegevens.

U kunt ons voor uw vragen i.v.m persoonsgegevens steeds bereiken via email op gvanderwegen@aheart4work.com